Διαδικασία απόκτηση ψηφιακού πιστοποιητικού της Εθνικής Πύλης ΕΡΜΗΣ

Δημοσίευση: Τρί, 29/01/2019 - 12:01
Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Βιβλιοθήκης  παρέχει υποστήριξη για την έκδοση των πιστοποιητικών της Εθνικής Πύλης ΕΡΜΗΣ.

Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης:

  1. Παραλαβή ΑΔΔΥ (USB token)
  • από τον ΕΛΚΕ για επιστημονικά υπεύθυνους έργων.
  • από το τμήμα πληροφορικής για το λοιπό προσωπικό του Ιδρύματος.

 

  1.  Ηλεκτρονική αίτηση  μέσω της Πύλης ΕΡΜΗΣ 

 

  1. Μετάβαση του ενδιαφερόμενου σε ΚΕΠ και προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:
  • Έγγραφο ταυτοποίησης &  Απλό φωτοαντίγραφο του εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ. απλό φωτοαντίγραφο ΑΔΤ)
  • Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση      για την έκδοση των πιστοποιητικών. Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναγράφεται ο σειριακός αριθμός της ΑΔΔΥ και στο πεδίο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email) στον Φορέα το προσωπικό υπηρεσιακό email του χρήστη στο Ίδρυμα μας.
  • Βεβαίωση από το Ίδρυμα που θα αναφέρει ότι είναι υπάλληλος του Ιδρύματος και ότι απαιτείται η έκδοση  ψηφιακού πιστοποιητικού για τον συγκεκριμένο υπάλληλο

 

  1. Αίτημα στο mitos   για την έκδοση του πιστοποιητικού.

 

Σημείωση: Η πιστοποίηση των χρηστών γίνεται με  τους κωδικούς τους στο TAXISnet.

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!